Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

THÔNG BÁO VỀ BÀI GIỮA KÌ MÔN THẦY TRƯƠNG ĐĂNG DUNG


Ban Cán sự xin thông báo cả lớp về Tiểu luận giữa kì môn thầy Trương Đăng Dung như sau :
- Vấn đề : Những đặc điểm của tư duy lí thuyết văn học hiện đại.
- Hình thức : Đánh máy trên giấy A4, đóng tập, trình bày bìa sạch đẹp.
- Nộp kèm : Một tờ A4 viết tay họ và tên, lớp,... (để rời).
- Thời gian nộp : Trong tháng 12 / 2014.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét